SEASONWorking DaysAvg CrushingAvg RecoveryTotal PilanTotal DaginaKhand UpajRashSherdi CostTotal Worker SEASONTotal Worker OFFTotal SabhasadUtpadak SABHASADUtpadak NOMINALVavetar VishtarAker Dith Utpadan
2002-2003198724613.67010.73724613.67077741010.738710016373163591430269.0928.499
2003-2004157584030.00011.31584030.00066016011.311236,1256,1276001665316639142355823.608
2004-2005114434215.00011.00434215.00047732011.001536,15660017013169991420850.1420.825